Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 13-12-2019

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.4 | NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG BỆNH VIÊM NHA CHU

Lịch phát sóng ngày 14-12-2019

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.4 | NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG BỆNH VIÊM NHA CHU

Lịch phát sóng ngày 15-12-2019

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.4 | NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG BỆNH VIÊM NHA CHU

Lịch phát sóng ngày 16-12-2019

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.4 | NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG BỆNH VIÊM NHA CHU

Lịch phát sóng ngày 17-12-2019

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.2 | PHÒNG BỆNH VỀ MẮT KHI DÙNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Lịch phát sóng ngày 18-12-2019

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.2 | PHÒNG BỆNH VỀ MẮT KHI DÙNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Lịch phát sóng ngày 19-12-2019

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.2 | PHÒNG BỆNH VỀ MẮT KHI DÙNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ