Xây dựng hệ thống KPI lâu dài

Xây dựng hệ thống KPI lâu dài

Xây dựng hệ thống KPI lâu dài, sản xuất video phục vụ cho từng đối tượng doanh nghiệp, chi phí hợp lý, nội dung video đa dạng phong phú, nhằm đạt được những mục tiêu ngắn và dài cho hiệu quả công việc của các doanh nghiệp