Cầu truyền hình

Cầu truyền hình

Cầu truyền hình: Kết nối nhiều điểm cầu với nhau, khả năng triển khai cho nhiều điểm cầu cùng lúc, bất kể khoảng cạch địa lý. Các cầu có khả năng tương tác qua lại, độ delay cách nhau 4 giây